Achtergrond De Rotbrink

Beeldkwaliteit

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Rotbrink is een beeldkwaliteitsplan opgesteld om te kunnen sturen op kwaliteit. In het beeldkwaliteitsplan zijn nadere eisen opgenomen over de inrichting van de kavels.

In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat de entreezone van de bedrijven een verzorgde indruk moet maken. Eventuele bezoekersparkeerplaatsen worden daar aangelegd, terwijl opslag juist aan het straatbeeld onttrokken moet worden. De afwisseling van bebouwde en onbebouwde ruimte zal met enige regelmaat moeten plaatsvinden. Op een aantal plaatsen worden de eigenaren van de bedrijven verantwoordelijk voor het groenbeheer op eigen terrein. De wens bestaat een goede bewegwijzering te realiseren met een uniforme reclamezuil voor ieder bedrijf.

Meer informatie: Stedenbouwkundig_beeldkwaliteitkader_bedrijvenpark_de_rotbrink (1)

 

Verkeer en parkeren

De Rotbrink wordt ontsloten via een rotonde aan de Balkerweg aan de westzijde van het terrein. De interne ontsluitingsstructuur wordt gevormd door de genoemde brede ringweg met vrijliggende fietspaden. Het parkeren van personeel en bezoekers op de Rotbrink dient op eigen terrein plaats te vinden. Dit is van belang voor de uitstraling en de gewenste beeldkwaliteit van het terrein.

 

Openbare ruimte en groenstructuur

Belangrijke elementen in het stedenbouwkundige plan van De Rotbrink zijn het water en het groen. Het stedelijke groen en water in De Rotbrink verbinden de stedelijke ecologische structuur met het Ommerbos.

De water- en groenstructuur bestaat uit een watergang in noord-zuidrichting langs de Rotbrinksweg met bosschages, centraal op het bedrijventerrein een watergang in noord-zuidrichting en de eikenbomen langs de Balkerweg. De groen-blauwe structuur langs De Rotbrink fungeert als scheiding met het naastgelegen bedrijventerrein Alteveer.

Naast deze hoofdgroenstructuur is langs de ontsluitingsroute een vier meter brede groene berm aangelegd met bomen. Deze heeft tevens een waterbergende functie.

 

Documenten

Lees meer achtergrond in onderstaande documenten.

Toelichting

Regels

Verbeelding